ශ්‍රී ලංකා තැපෑල අමුතු වැඩකට අර අදියි .

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් පුළුල් කර ජනතාවට වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබාදීම සඳහා නව ප්‍රතිසංවිධාන සැලැස්මක් සකස් කරගෙන යන බව තැපැල් , තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පවසනවා.

අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ කොමිටියේ උපදෙස් පරිදි සකස් කෙරුණු මෙම සැලැස්ම මගින් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට ද යොමු කර ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට කිරීමට බලා බලාපොරොත්තු වන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය සමිති ඉදිරිපත් කොට ඇති ඉල්ලීම් ගැන සදහනක් කරන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, එම ගැටලු පිළිබඳව පැල්පතිවරයා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලේකම් ඇතුළු නිලධාරී කමිටුවක් විසින් වෘත්තීය සමිති සමග සාකච්ඡා කරමින් ඒවා විසඳීමට කටයුතු කරන බවද පවසනවා.