වෙලම්බොඩ පොලිසිය අංක එකට.

වෙලම්බොඩ පොලිසිය අංක එකට.

පසුගිය වකවානුව තුළ කසළ තේ වැටලීම් පිළිබඳව අංක 1 ස්ථානයට පැමිණීමට වෙලම්බොඩ පොලිස්ථානයට හැකියාව ලැබීඇති බව වාර්තා වනවා. ගතවූ වසරක කාලයක් තුල වැටලීම් දහනමයක් සිදුකර ඒවා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම් තුළින් වෙලම්බඩ පොලිස් ස්ථානය අංක 1 ස්ථානය ලබාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම වැටලීම්වලදී මෙම පොලිස් ස්ථානයට විශේෂ ශක්තියක් බවට පත්වී ඇත්තේ එහි ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක අරුණ ශාන්ත බණ්ඩාර බව පැවසෙනවා. ඔහුගේ මගපෙන්වීම යට යටතේ වෙලම්බොඩ පොලිස්ථානයේ අනෙකුත් නිලයන්ට අයත් සියලු නිල්ධාරීන්ගේ උනන්දුව සහ කැපවීම මත මෙම ක්‍රියාව සිදු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.