රුධිර පාරවිලන මධ්‍යස්ථානයේ රුධිර හිගයක් ?

ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය ගබඩා කර ඇති රුධිර ප්‍රමාණයේ හිගයක් ඇති විය හැකි බැවින් ඒ සඳහා කඩිනමින් රුධිරය පරිත්‍යාග කරන ලෙස රුධිර පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ එම මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලීමක් කරනවා.
සෑම වසරකම ජනවාරි සිට අප්‍රේල් මාසය දක්වා කාලය තුළ රුධිර පරිත්‍යාග කිරීම අවම මට මට්ටමක පවතින බව රුධිධිර පාරවිලන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ වරයා පවසනවා .
ඔහු තවදුරටත් පවසා සිටින්නේ ඩෙංගු සහ වෙනත් රෝග තත්ත්වයන් හේතුවෙන් සෑම වසරකදීම ගබඩා කර ඇති රුධිර ප්‍රමාණයේ අඩුවීමක් සිදුවන බවයි.
ඒ අනුව ජාතික රුධිර පාරවිලන මධ්‍යස්ථානයට හෝ ළඟම පිහිටි රෝහලේ රුධිර මධ්‍යස්ථානයට ගොස් රුධිරය පරිත්‍යාග කරන ලෙස එහි අධ්‍යක්ෂවරයා පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.