බැඳුම්කරයට නඩු දාන්න විශේෂඥ කණ්ඩායමක් .

බැඳුම්කර සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීම සඳහා අල්ලස් කොමිසමේ විශේෂඥ කණ්ඩායම්ක් මේ වන විට පත්කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා. මෙම කණ්ඩායම බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව අධ්‍යයනය කරමින් සිටින බවද සඳහන් වෙනවා.

පසුගිය 10 වැනිදා වැඳුම් බැඳුම්කර වාර්තාව අල්ලස් කොමිසමට ලබා දී තිබූ අතර, නීතිඥයින් සහ අල්ලස් නීතිය පිළිබඳව විශේෂිත දැනුම්ක් ඇති ප්‍රවීණයන් පිරිසක් මෙම විශේෂ කණ්ඩායමට ඇතුළත් ව ඇති බව පැවසෙනවා