බැදුම්කර වාර්තාව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයයක් ?

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ සෙවීම්ට පත්කළ කළ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව සහ බරපතළ දූෂණ රාජ්‍ය දේපල අනිසි සම්පත් ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිසම වාර්තාවේ ඇතුළත් කරුණු පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් පවත්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉල්ලීම්ක් කර ඇත.
මේ පිළිබඳ වූ විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදී වෙනම කැඳවා හෝ මෙම විවාදය පවත්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉල්ලීම කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සංවිධානයේ මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර පැවසුවේය.