බැදුම්කර වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට.

බැදුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ වාර්තාව සහ බරපතළ වංචා විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිසන් සභාවේ පරීක්ෂණ වලට අදාල වාර්තා 34 අද 17 උදෑසන පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත යොමුකළ බව ජනාධිපති ලේකම් පවසනවා

පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ එම වාර්තා කතානායකවරයා වෙත යොමු කිරීම්ට නියමිත අතර, ඒවා අධ්‍යනය කිරිමෙන් පසුව ඔහු විසින් පක්ෂ නායක රැස්වීම්ක් කැඳවා මේ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇති බවයි.