බරපතල වංචා වාර්තාව ජනපති අතට.

බරපතළ වංචා දූෂණ රාජ්‍ය සම්පත් වරප්‍රසාද බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉවත් විම විමර්ශනය කිරීමට පත්කළ කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත භාර දී ඇත.

පිටු එකසිය තිස් පහකින් සමන්විත එම වාර්තාව එහි සභා සභාපති විසින් ජනාධිපති වෙත භාරදී තිබූ අතර , ඒ අවස්ථාවට කොමිස්මේ ලේකම් ඇතුළු සෙසු සහ සාමාජිකයන් ද සහ සහභාගී වී ඇත .