පොහොට්ටුවේ පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා වේ.

මහරගම නගර සභාවට පොදුජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබු නාම යෝජනා පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප කිරිමට එරෙහිව එම පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් කර තිබු පෙත්සම අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිෂ්ප්‍රභා කළේය.

අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ එම පෙත්සම සළකා බැලූ අවස්ථාවේ අදාල පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා වීම සිදුවිය .