තැපෑලේ සාකච්ඡාව අද (8) සවස.

ඉදිරියේදී වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට සැලසුම් කර ඇති තැපැල් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සහ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් අතර තවත් සාකච්ඡාවක් අද(08) පැවැත්වීම්ට නියමිතයි.

ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණේ සමකැඳවුම්කරු එච්.කේ.කාරියවසම් පවසන්නේ අද පස්වරුවේ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ දී අදාළ සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බවයි.