ජාතික ආණ්ඩුව ඉදිරියට යනවද තීරණය මැතිවරණයෙන් පසුවට.

ජාතික ආණ්ඩුව ඉදිරියට ගෙනයන්නේද නැද්ද යන්න පිළිබඳ තීරණය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසු ගන්නා බව එම පක්‍ෂයේ ජාතික සංවිධායක, විද්‍යා, තාක්‍ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා. එසේම මැතිවරණ කාලසීමාවක් තුළ එවන් තීන්දු ගත නොහැකි බව අවසන් අමාත්‍යවරයා එබැවින් එය මැතිවරණය අවසන් වන තුරු ප‍්‍රමාද කිරීමට පක්‍ෂය තීරණය කර ඇති බවද පවසා පවසනවා .

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය හා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ජාතික ආණ්ඩුව සම්බන්ධයෙන් ලියවිල්ලක් අත්සන් කර ඇති නමුත් එය ලියාපදිංචි ගිවිසුමක් නොවන බව කී අමාත්‍යවරයා එබැවින් එහි නීත්‍යානුකූල පදනමක් නොමැති බව පැවසූ ඔහු ගිවිසුමේ ද කාලසීමාව මේ වන විට අවසන්ව ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳ පසුවිපරමක් කර එයින් බලාපොරොත්තු වූ ඉලක්ක ඉටුවී තිබේද නැතිනම් ඉදිරියේදී එම ඉලක්කයන් ළඟා කර ගත හැකිවේද යන්න ගැන සොයා බැලිය යුතු බව ද සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසා සිටිනවා.