සුනඛයින් අයාලේ යැව්වොත් සිරදඬුවම මාස 6 යි දඩය 25,000 යි.

0
1814
views

සුනඛයින් අයාලේ යවන හෝ මහ මඟ දමා යන සහ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව රුපියල් 25,000 ක දඩ මුදලක් සහ මාස 6 ක ක් ලබාදීමට නියම කිරීමට නීති සකස් කරන බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
පොදු ස්ථානවලට සුනඛයින් ගෙනවිත් දමන පුද්ගලයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂිත කැමරා සවි කිරීමට තීරණය කර ඇති පැවසෙනවා.