සයිටම් පිළිගැනීමට වෛද්‍ය පීඨාධිපතිවරු කොන්දේසි යෝජනා දමයි.

0
1110
views

මාලබේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සිසුන් ගැනීම මාස හයකට අත්හිටුවන්නැයි එම පාලනාධිකාරියට යෝජනා කිරීමටත්, අවසන් විභාගය සමත් සයිටම් සිසුන්ට රජයේ රෝහලකදී මාස කිහිපයක් සායනික පුහුණුව ලබා දීමටත්, ඉන් පසුව එම සිසුන්ට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මගින් පවත්වන විභාගයකට පෙනී සිටීම අනිවාර්ය කිරීමටත් උසස් අධ්‍යාපන බලධාරීන් සහ රජයේ විශ්ව විද්‍යාල වෛද්‍ය පීඨාධිපතිවරුන් අද (13) පස්වරුවේ එකඟතාවයකට පැමිණ තිබේ.