අධිකරණ යාන්ත්‍රණයට ‘විදේශීය විනිසුරුවන් අවශ්‍යයි’

0
1210
views

යුද්ධයේ අවසාන භාගයේදී සිදු වූ බව පැවසෙන යුද අපරාධ චෝදනා ඇතුළු බරපතල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පරීක්ෂා කෙරෙන අධිකරණ යාන්ත්‍රණයට එක් විදේශීය විනිසුරුවකු හෝ සම්බන්ධ විය යුතු බවට සංහිඳියාව උදෙසා වන ප්‍රවිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාය නිර්දේශ කරනවා.
එය ඇතුලත් වෙන්නේ අඟහරුවාදා විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර වෙත භාර දෙනු ලැබූ කාර්ය සාධක බලකායේ නිරීක්ෂණ සහ නිර්දේශ ඇතුලත් පූර්ණ වාර්තාවටයි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ සම්මත වූ යෝජනාව ප්‍රකාර පිහිටවෙන යාන්ත්‍රණයේ සෑම නඩු වාරයකදීම දේශීය විනිසුරුවන් බහුතරයක් සමග ‘අවම වශයෙන් එක් ජාත්‍යන්තර විනිශ්චයකාරවරයෙක් සිටිය යුතු බව සහතික කළ යුතුයි’ වාර්තාවේ එක් ප්‍රධාන නිර්දේශයකි.